هو الأبهی - ای شمع پر نور محبّت اللّه، اشراقی در قطب…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای شمع پر نور محبّت اللّه، اشراقی در قطب آفاق کن و پرتوی بر قلوب اهل وفاق افکن تا همواره دلها مصابيح هدی گردد و انوار حقيقت بجهان جانها بتابد، ظلمت دهماء زائل گردد و کوکب ملکوت اعلی بدرخشد از فضل جمال قدم چيزی را غريب مدان و بعيد مشمر از عناياتش خزف صدف گردد و سنگ و حجر درّ و گهر شود خاک رونق جان پاک گيرد و ريگ بيابان لعل بدخشان شود و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات