هو الأبهی - ای مظهر وفای حقّ، زحماتی که در خدمات بازماندگان…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای مظهر وفای حقّ، زحماتی که در خدمات بازماندگان آن شهيد سبيل الهی کشيدی روی تو را در ملکوت ابهی سفيد نمود. و در ساحت حضرت احديّت مقبول فتاد و ممدوح واقع گشت. اليوم اهل ملأ اعلی در تحسين اين خدمت عظمی مخاطباً بآنجناب انّ هذا موهبة من اللّه می‌فرمايند. بخدمتی موفّق شديد که منتها آرزوی مقرّبين است و نهايت آمال ملائکه عالين چه که خدمت آن مظلومان و رعايت آن ستمديدگان خدمت جمال مبارک است و عبادت خالق اکبر پس خوشا بحال تو ع ع


منابع
محتویات