هو الأبهی - ای منسوب بآن شهيد سبيل الهی، عمّ بزرگوار…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای منسوب بآن شهيد سبيل الهی، عمّ بزرگوار را اگر بخواهی که مقام و مکان و منزل و مقرّ بدانی در افق ملکوت ابهی نجمی بازغ و در مطلع افق اعلی نيّری شارق. در فلک اعظم شهابی ثاقب. و در عرش اعظم حاملی صابر است. قسم بحضرت مقصود که آن جوهر وجود در انجمن بالا بجمالی ظاهر که غبطه مقرّبين است و آرزوی اولياء مخلصين. خطاب الهی است که بسمع روحانيش مستمرّاً واصل طوبی لک يا ايّها المستشهد فی سبيل اللّه. طوبی لک يا ايّها المشرق من افق الملکوت الأبهی و البهاء عليک عبدالبهآء ع


منابع
محتویات