هو الأبهی - ای موقن بآيات اللّه، اگر صد هزار زبان بگشائی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای موقن بآيات اللّه، اگر صد هزار زبان بگشائی و حضرت سلطان احديّت را بستائی که بشرف نسبت آن شمع روشن محفل فدا يعنی عموی مقبول درگاه کبريا مشرّف گشتی البتّه حقّ شکر نداری. و از عهده پاداش اين احسان بر نيامدی چه که آن وجه نورانی با جذبی رحمانی و بشارتی ربّانی و حاسياتی وجدانی و سروری روحانی و حبوری صمدانی و انقطاعی يزدانی و عروجی آسمانی بميدان فدا شتافت. يا ليتنی کنت معه فافوز فوزاً عظيماً عبدالبهآء ع


منابع
محتویات