هو الأبهی - ای موقن بآيات اللّه، آنچه بجناب حاجی مرقوم…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای موقن بآيات اللّه، آنچه بجناب حاجی مرقوم نموده بوديد ملحوظ گرديد و بی‌نهايت محظوظ شديم و خدمات شما در کتاب محفوظ مکتوب گشت. و در لوح مسطور مرقوم طوبی لک، از حرارت و اشتعال احبّاء اللّه و نفوذ کلمة اللّه کمال بشارت حاصل. اميدواريم که يوماً فيوماً در ازدياد باشد. ولی از حکمت مأمور بها در زُبُر و الواح غفلت نکنند که اين قضيّه بسيار مهمّ. البتّه صد البتّه مراعات حکمت را از دست ندهند تبليغ اعظم خدمت است در آستان حضرت احديّت ولی شرط مقارنت بحکمت شرط متروک شود مشروط عبث و مفقود شود. جناب آقا ميرزا منظر عليه بهاء اللّه اوّل بايد حکمت را ملاحظه نمايند، و ثانياً آنچه حضرت افنان سدره عليه بهاء اللّه الأبهی مصلحت دانسته امر نمودند معمول دارند.

احبّای الهی را از قبل اين عبد تکبير ابدع ابهی برسانيد و بگوئيد که ای دوستان الهی بعنايات ظاهره باهره حضرت رحمن مستبشر گرديد. و از نسائم جانبخش حدائق ملکوت ابهی مهتزّ در ظلّ سدره مبارکه هستيد که ظلّ ظليلش از ملکوت اعلی تا حضيض ادنی ممدود و مستظلّين در مقام محمود.

ربّ نوّر قلوب احبّائک بانوار عطائک و عطّر مشام ارقّائک بنفحات قدس عبقت من رياض علائک و ايّدهم علی اطاعة امرک و الثّبوت و الرّسوخ علی عهدک و ميثاقک و الاشتعال بالنّار الموقدة فی سدرة ربّانيّتک انّک انت الحافظ الکريم الرّحيم المختار. از جمله حکمت بايد ملاحظه حکومت نمود نوعی حرکت نکرد که سبب دلگيری و وحشت شود چه کلّ بنصّ قاطع مأمور باطاعت و انقياد بحکومتند ع ع


منابع
محتویات