هو الأبهی - ای مهتدی بنور هدايت، در عرصه وجود موجودات…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای مهتدی بنور هدايت، در عرصه وجود موجودات بی‌حدّ و پايان محشور و حقائق و اعيان خارجه چون حروف و کلمات در اين رقّ منشور مشهود و مشهور. اگر چه فی الحقيقة اين حروف و کلمات برای مفهومی وضع واضع حقيقيست لکن اکثر فيما وضع له چنانچه بايد و شايد استعمال نگرديده يعنی کلمات انشائيّه از معانی حقيقيّه محروم شده در معانی مجازيّه مستعمل گرديده. لهذا کلمات ناقصه بلکه حروف مهمله گشته، پس تو که در ظلّ کتاب مبين و قرآن عظيم و لوح مسطور و رقّ منشور واقع شدی جهدی نما و سعی بليغ فرما که کلمه جامعه تامّه گردی و در لوح محفوظ مثبوت شوی و در معنای حقيقت استعمال گردی. تا بحر معانی موج زند و موج مفاهيم کلّيّه اوج گيرد و مضمون و انت الکتاب المبين الّذی باحرفه و يظهر المضمرّ تحقّق يابد و البهاء ع ع


منابع
محتویات