هو الأبهی - ای ناظر بملکوت ابهی، در سبيل محبوب جان…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ناظر بملکوت ابهی، در سبيل محبوب جان و دل را فدا کن تا جان باقی يابی و در طريق رحمانی ما فی الوجود را قربانی نما تا حيات جاودانی بدست آری. سر تُرابی بده تا سر رحمانی بلند کنی و در افق اعلی سرفراز گردی و جسم عنصری فدا کن تا روح ربّانی بيابی از خاکدان بگذر تا انوار جهان بالا بينی و سلطنت آسمانی بکف آری و از اوهام نفوس جاهله بيزار شو تا عَلَم اسرار الهی بلند نمائی. و البهاء عليک و علی کلّ ثابت مستقيم علی امراللّه عبدالبهآء ع


منابع
محتویات