هو الأبهی - ای نهال بيهمال بوستان آن شهيد مجيد، خوشا…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای نهال بيهمال بوستان آن شهيد مجيد، خوشا بحال تو که نهال آن بوستانی، خوشا بحال تو که ستاره آن آسمانی، خوشا بحال تو که شمع آن شبستانی، خوشا بحال تو که شعاع آن نجم بازغی، خوشا بحال تو که يادگار آن کوکب ساطعی، خوشا بحال تو که درّ شاهوار آن دريای رحمتی، پس بشکرانه اين فضل و موهبت مقاومت اهل نقض نما که پيمان الهی را شکستند و بهوای خويش بنيان الهی را خرابی خواهند و البهاء عليک و علی کلّ ثابت مستقيم ع ع


منابع
محتویات