هو اللّه - ای آشفته موی دوست، ولوله عالم از شکن زلف يار است و زلزله امم از قوّت ظهور حضرت پروردگار.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای آشفته موی دوست، ولوله عالم از شکن زلف يار است و زلزله امم از قوّت ظهور حضرت پروردگار. چون حُسن يوسف رحمانی در بازار کنعانی جلوه کند البتّه در مصر الهی ولوله افتد و صد هزار پير فانی و صد هزار زليخای عصمت و عفّت در عالم وجدانی گرفتار آيد. اينست که حضرت کليم فرمود ان هی الّا فتنتک و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات