هو اللّه - ای امة اللّه، ورقه موقنه ذکر ترا در اين…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای امة اللّه، ورقه موقنه ذکر ترا در اين محضر نمود لهذا اين خامه بياد تو مشغول گشت و اين نامه بنام تو صدور يافت اگر ديده جان باز کنی و بملکوت جانان نگری ملاحظه نمائی که اين خطّ آزاديست که در ملکوت الهی بآن بار خواهی يافت و از اين ظلمتکده ترابی چون بعالم نورانی پرواز نمائی بخلوتگاه حقّ خواهی شتافت پس شکر کن خدا را که مقبول شدی . ع ع


منابع
محتویات