هو اللّه - ای بنده حقّ، گمان منما که دمی از ياد ياران فارغ مانم و يا آنکه دمی بياسايم.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای بنده حقّ، گمان منما که دمی از ياد ياران فارغ مانم و يا آنکه دمی بياسايم. زبان مشغول بذکر و ثنای يارانست و طلب تأييد و توفيق از ملکوت ابهی نمايم علی الخصوص که تو سليل شهيدی و نجل جليل آن شخص فريد. از خدا خواهم که پيوسته دلبسته بمهر و وفای او باشی و بروح حاضر در محضر لقای او آنچه نهايت آرزوی تست هر وقت موافق و مناسب باشد و بحکمت مقارن ميسّر خواهد گشت و عليک التّحيّة و الثّناء ع ع


منابع
محتویات