هو اللّه - ای بنده درگاه الهی، شکايت از عدم جواب نامه…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای بنده درگاه الهی، شکايت از عدم جواب نامه نموده بودی سبب خستگی راه و شدّت تعب و عوارض جسمانی بود که هنوز باقی است. زيرا چهار سال مستمرّاً در سفر بودم ابداً آرام نگرفتم هر کسی غير از من بود پوست و استخوانش بکلّی آب شده بود. لهذا بايد شما ملاحظه فرمائيد که چه تعب عظيم و مشقّت بی‌ پايانی مانع از تحرير گرديد حال همين نامه را بجناب حاجی امين بنمائيد تا مبلغ هفتاد تومان تقديم آنجناب نمايد و عليک البهاء الأبهی عبدالبهآء عباس


منابع
محتویات