هو اللّه - ای بنده مقرّب درگاه کبرياء، در يوم مبارک…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای بنده مقرّب درگاه کبرياء، در يوم مبارک عيد با نهايت اميد بدرگاه مجيد پرستش نمايم و آن دوست مهربان و سائر ياران را فضل و موهبت بی‌پايان جويم در اکثر ايّام با مسافرين در مسافر‌خانه مقام اعلی که بهمّت شما تأسيس شده ملاقات ‌می‌شود هر چند تا بحال اتمام نشده ولی باتمام عنقريب مباشرت ‌می‌گردد . ع ع


منابع
محتویات