هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، نامه آنجناب رسيد و از…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه آنجناب رسيد و از انجذاب احبّای کشه بنفحات قدس روح و ريحانی حاصل گرديد. جناب ميرزا عبدالحسين تفتی را تکليف بآن کرديم که بصفحات کشه و طارق و حوالی آن تشريف ببرند و به تبليغ محتجبان و ايقاظ خفتگان پردازند. البتّه مجری داشته و خواهند داشت و شما نيز گاهی مرور و عبور بفرمائيد نامه‌ ئی بجناب ملّا محمّد رضای سبزواره‌ ئی مرقوم گرديد در جوف است برسانيد. مختصر مرقوم ‌می‌گردد زيرا فرصت نيست. از وصول افنان سدره مبارکه جناب آقا سيّد احمد به يزد و تأسيس محافل روحانی نهايت رضايت و اميدواری حاصل گرديد که آن کشور کم کم دوباره بحرکت آيد و روز بروز بر اشتعال و انجذاب بيفزايد و عليکم البهاء الأبهی ع ع


منابع
محتویات