هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، نامه شما وصول يافت و سبب…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه شما وصول يافت و سبب روح و ريحان گرديد الطاف حضرت احديّت بی‌پايان و عفو و مغفرت حقيقت رحمانيّت بيکران لهذا بايد اميد شديد باشد و رجا وطيد که پناه گنهکارانست و ملجأ آزادگان خطا بيند عطا کند گناه يابد پناه دهد عصيان مشاهده کند احسان فرمايد لهذا بايد مطمئن بفضل و جود سلطان وجود باشيم و در نهايت سرور و حبور در انجمن عالم محشور گرديم و سبب بيداری و هوشياری و هدايت و بزرگواری جميع بشر شويم و عليک البهاء الأبهی. ع ع


منابع
محتویات