هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، نامه که بجناب منشادی مرقوم نموده بودی ملاحظه گرديد.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه که بجناب منشادی مرقوم نموده بودی ملاحظه گرديد. شما اذن حضور داريد. ولی جناب آقا محمّد صادق بعد از مراجعت شما اذن حضور دارد مقصود اين است که هر دو نمی‌شود يکدفعه حاضر شويد يکی بايد اوّل بيايد و ديگری بعد. ديگر اختيار با شماهاست هر نوع که طرفين مصلحت بدانيد مجری داريد امّا در خصوص مسافرخانه در نزديک مقام اعلی در بهترين نقطه‌ ئی بنا شده است ولی فرش و اسباب لازم دارد. جناب آقا ميرزا محسن از کثرت کارهای متفرّقه احباب دقيقه‌ ئی فرصت و آرام ندارد و حال بايد با جناب افنان آقا ميرزا عبدالوهاب بمصر برود و جمعی از ورقات سدره مبارکه در راه هستند آنها را بياورد. پس بهتر آنست که وقتی که خود شما حاضر ‌می‌شويد به اتمام و اکمال مسافرخانه پردازيد و عليک البهاء الأبهی ع ع


منابع
محتویات