هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، نامه مرقوم ملحوظ گرديد…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، نامه مرقوم ملحوظ گرديد از حقّ استدعا نمايم که در کهف حفظ و حمايت محفوظ و مصون باشی و در بين اهل جهان آيت رحمن و موهبت يزدان گردی حمد کن که در آستان جمال ابهی مقرّبی و مقبول و منجذب انوار دلبر آفاق و عليک البهاء الأبهی ع ع


منابع
محتویات