هو اللّه - ای دو بنده صادق الهی، در انجمن رحمانی مذکوريد…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای دو بنده صادق الهی، در انجمن رحمانی مذکوريد و مشهور و در آستان مقدّس معروف و منظور در اين دم که قريب غروبست و صبح بشارات الهيّه از مطالع قلوب رو بطلوع عبدالبهآء بذکر شما مشغول و مألوف از فضل و جود حضرت سلطان وجود اميد است که از جذب و وله و شوق و شعف احبّای الهی در آن حوالی اقليم جنّت النّعيم گردد و کشور منوّر گردد و بوم و بر پر از مشک و عنبر شود جميع ياران روحانی را تحيّت برسانيد ع ع


منابع
محتویات