هو اللّه - ای دوستاره روشن افق محبّت اللّه، هر چند…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای دوستاره روشن افق محبّت اللّه، هر چند در خوقنديد و نزديک سمرقند ولی در بقعه مبارکه داستانتان شکر است و سمرتان قند مکرّر زيرا بنفحات ايّام زنده و کامرانيد و در ظلّ عنايت ربّ احديّت مستظلّ و معتکف جاودان. از لطف حضرت ربوبيّت رجآء وثيق است که باخلاق الهی آن آفاق را روشن نمائيد و باشراق انوار تعاليم رحمانی آن اقليم را منوّر کنيد و ليس هذا علی اللّه بعزيز و البهآء عليک ع ع


منابع
محتویات