هو اللّه - ای سرهنگ ملکوتی، صف جنگ را بهل محفل صلح…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای سرهنگ ملکوتی، صف جنگ را بهل محفل صلح بيارا ميدان رزم بگذار و بزم آشتی مهيّا کن جام دوستی بدست گير و در محفل راستی صهبای آشتی بنوشان تا جميع عالميان در زير خيمه الفت و اتّحاد و صلح عام در آيند بنياد اختلاف برانداز ايوان وفاق و انصاف بيارا سرهنگ ملکوت را آهنگی بايد که روح محبّت بخشد و خدمت باورنگ حقيقت نمايد سپاه محبّت برانگيزد و بنياد جنگ و ستيز براندازد تا نورانيّت يگانگی و آزادگی و آسودگی آفاق را روشن نمايد اين است وصيّت جمال ابهی اين است نصيحت عبدالبهآء اين است نور هدی اين است موهبت ربّ الأسمآء الحسنی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات