هو اللّه - ای سليل شهيد مجيد، الحمد للّه آن نجل سعيد شهيد مظهر الولد سّر ابيه است.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای سليل شهيد مجيد، الحمد للّه آن نجل سعيد شهيد مظهر الولد سّر ابيه است. يعنی حسن اخلاق با شرف اعراق جمع شده است و از جمله براهين اينکه آنجناب همّت و خدمتی بحضرت فروغی نموده و مبلغی قرض داده و اين همّت در ملکوت ابهی مقبول افتاده اين قرض دين من است. جناب آقا ميرزا احمد قائينی ايفا می‌نمايند باری در هر جائی منظور نظر عنايتی و مظهر الطاف حضرت احديّت. و عليک بهاء الأبهی ع ع


منابع
محتویات