هو اللّه - ای شير بيشه محبّت اللّه، آن نامه اگر از…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای شير بيشه محبّت اللّه، آن نامه اگر از ميان رفت دلگير مباش محزون مگرد، زيرا اين نامه بدل آن. عبدالبهآء را تا زبان تقرير باقی و قلم تحرير موجود تلافی ‌می‌نمايد، کوتاهی نمی‌کند و با قلوب صافی عبدالبهآء را از دل و جان در هر دمی مخابره کافی وافی. ياران بايد در فکر آن باشند تا در هر نَفَس نَفَس رحمن را از ملکوت ابهی يابند و پيام اين بی سر و پا را دمبدم گيرند. مکتوب عبدالبهآء رابطه محبّت است ولکن فيوضات ملکوت ابهی دل و جان زنده نمايد و الطاف بی‌پايان مبذول دارد و عليک البهاء الأبهی ع ع


منابع
محتویات