هو اللّه - ای کنيز جمال ابهی، آنشمع شهدا فيض تجلّی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای کنيز جمال ابهی، آنشمع شهدا فيض تجلّی از ساحت کبريا گرفت و بشرف حضور در ملکوت ابهی مثول يافت. در مدّت زندگانی بخدمات مقرّبين درگاه کبريا قيام داشت و بعبوديّت آستان مقدّس مؤيّد. تو قرينه محترمه آن پاک جانی بايد بر روش و سلوک او زندگانی نمائی تا سبب روح و ريحان او در جهان جاودانی گردی و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات