هو اللّه - ای کنيز شور انگيز ايزدی، زنهای جهان همه چون گوسفندان گمشده بيابان بی سر و سامان.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای کنيز شور انگيز ايزدی، زنهای جهان همه چون گوسفندان گمشده بيابان بی سر و سامان. تو بشبان آسمانی پی بردی و در گلّه فرخنده ايزدی داخل شدی در پناه خدائی و بر راز آسمانی آگاه، اگر بانوهای جهان بدانند که تو چه بخششی يافتی همه رشک برند. پس تو بسپاس خداوند بی‌نياز پرداز و عليک البهاء عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات