هو اللّه - ای کنيز عزيز الهی، نامه رسيد اثر خامه فی الحقيقه مشک اذفر بود زيرا گلهای معانی معطّر بود.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای کنيز عزيز الهی، نامه رسيد اثر خامه فی الحقيقه مشک اذفر بود زيرا گلهای معانی معطّر بود. ای ورقه موقنه در درگاه حقّ مقرّبی و در آستان الهی مقبول از هر جهت مطمئن و مسرور باش که مشمول الطافی و منظور نظر حضرت بديع الاوصاف. قرين مهربان احمد قلی خان را موهبت بی‌پايان جويم و عزيز دو جهان خواهم. امة اللّه المنجذبه والده را تحيّت ابدع ابهی ابلاغ دار و ورقه مطمئنّه هاجر خاتون را بشارت بفلک مشموم ده و بگو اميدوارم ميرزا جلال پرتو جمال گيرد و بفيض موفور بيت معمور گردد و عباسقلی خان را عبدالبهآء بی‌نهايت مهربانست جميع آن خاندان مشمول نظر الطافند و محظوظ بعون و عنايت مليک عدل و انصاف بايد در نهايت سرور بياسايند و محافل بذکر حقّ بيارايند و عليهم البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات