هو اللّه - ای متوجّه بملکوت ابهی، فيض نامتناهی الهی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای متوجّه بملکوت ابهی، فيض نامتناهی الهی چون فيضان ابر نيسانی و ريزش سحاب آذاری بود ولی اراضی طيّبه مبارکه از اين فيض مستفيد گردد. امّا اراضی جرزه محروم ماند يعنی اين فيض تأثيری نبخشد و انبات ننمايد پس بايد کوشيد استعداد پيدا کرد استعداد انقطاع و روحانيّت و توجّه است ع ع


منابع
محتویات