هو اللّه - ای بنده جمال قدم، حضرت زين نهايت ستايش از…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای بنده جمال قدم، حضرت زين نهايت ستايش از ايمان و ايقان و عرفان شما نموده‌‌‌اند که الحمد اللّه در تبليغ لسان بليغی داری و در بيان جوهر عرفان. البتّه چنين منقبت سبب مسرّتست و چنين جانفشانی باعث کامرانی اليوم جوهر فضائل و لطيفه آمال و مواهب اينست که زبان بذکر رحمن مشغول گردد و قلب بنفحات ملکوت روح و ريحان يابد هر مرغ خوش آواز چون نغمه خوشی بسرايد خود بيشتر از ساير مرغان بهيجان و حرکت آيد. اينست سبيل مخلصين اينست طريق ثابتين راسخين. اميدوار از تأييد پروردگارم که موفّق بر نشر نفحات فرمايد و مؤيّد بر ازاله شبهات. تا از آيات محکمات تکوين گردی و مطابق تدوين شوی و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات