هو اللّه - ای منتسب عزيز عبدالبهآء، نامه شما وصول يافت…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای منتسب عزيز عبدالبهآء، نامه شما وصول يافت و نهايت سرور حصول گشت زيرا دليل بر صحّت و سلامت آن يار مهربان بود و همچنين برهان ثبوت و استقامت ياران. از عدم فرصت مختصر جواب ‌می‌نگارم. الحمد للّه آثار حسينيّه که در مقابل بيت واقع محفوظ و مصون ماند تعليم اطفال بی‌نهايت محبوب شجره‌ نامه مرسله نرسيد.

خريطه يعنی نقشه اصليّه بيت مبارک را بنهايت اتقان بگيريد و در اين خانواده محفوظ و مصون ماند. اميدواريم عنقريب اسباب فراهم آيد و آن عمارت بتمامها بر نقشه اصليّه دوباره تأسيس گردد. مرکزيّت دامنه اورنگ بتمام قوّت حفظ نمائيد بنای سدّی که در مقابل طغيان آب درّه لازم، تا بيت مبارک از خطر محفوظ ماند البتّه محبوب و مرغوبست. لهذا از طرف عبدالبهآء بقدر امکان معاونت خواهد شد مطمئن باش. بجهت شهدای قريه فرداً فرداً مناجات و از برای بعضی زيارتنامه بنهايت فصاحت و بلاغت و اتقان مرقوم گرديد و چندی پيش ارسال شد، ولکن شما وصول مرقوم ننموده بوديد و نه جناب عزيز. البتّه بعد از وصول مرقوم داريد آن نفوس مبارکه که در سبيل الهی جانفشانی نموده‌ايد و همچنين نفوسی که با ثبوت و استقامت عروج فرمودند بسيار محبوب و مقرّب درگاه کبرياء هستند. لهذا آن مناجاتها و زيارتنامه‌ها مرقوم گرديد و درنزد جناب باقراف ارسال شد که ايشان بفرستند خلاصه من از برای تو عزّت ابديّه ‌می‌طلبم و مقرّبی درگاه جمال مبارک ‌می‌جويم بايد شما نيز چنان بکوشيد که روز بروز برافروزيد بيشتر جلوه نمائيد همواره بدرگاه احديّت تضرّع و زاری ‌می‌نمايم و از برای شما تأييد و توفيق ‌می‌طلبم که يوماً فيوماً انتساب بعتبه مقدّسه بيشتر جلوه نمايد. بجميع ياران فرداً فرداً تحيّت ابدع ابهی برسان و آنچه حواله بر جناب امين شد حال پانصد تومانست و عليک البهآء الأبهی عبدالبهآء عبّاس حيفا ١١ ذيقعده ١٣٣٩


منابع
محتویات