هو اللّه - ای منجذب بنفحات اللّه، اثر خامه و نامه مشتاقانه…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای منجذب بنفحات اللّه، اثر خامه و نامه مشتاقانه آن يار قديم واصل گرديد و ملاحظه شد هر چند در نگارش نامه قدری فتور حاصل ولی ليلاً نهاراً بذکر ابرار و ياد احرار مشغوليم از عتبه رحمانيّت سائليم و از موهبت کلّيّه آمل که ياران الهی در شاهرود از حرارت محبّت اللّه نار ذات الوقود برافروزند و محرومان را هدايت نموده محرم راز نمايند و محرمان کعبه بی‌ نياز غافلان را بيدار کنند و کوران را بينا نمايند مخمورانرا بهوش آرند و بانگ سروش برسانند لسان بتبليغ گشايند و بحکمت ترويج نمايند تا عون وصون الهی همدم روحانی گردد و بشارت از فرشته آسمانی در رسد بوی دلجوی يار مهربان منتشر گردد و انوار آن رخ تابان ظاهر و باهر شود. امة ‌اللّه والده و ورقات موقنات هميشره‌ها را تکبير ابدع ابهی ابلاغ نمائيد و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات