هو اللّه - ای نابت از شجره مُبارکه، در سفريم در تعبيم هر صبحی در يک کشوريم هر شامی دربدريم.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای نابت از شجره مُبارکه، در سفريم در تعبيم هر صبحی در يک کشوريم هر شامی دربدريم. الحمد للّه ممالک غرب از انوار شرق روشن گرديده، فرياد يا بهاء الأبهی است که از کوه و صحرا بلند است ايرانيان هنوز در خوابند و امريکائيان بيدار شده‌‌‌اند عنقريب نقره ناقور و نفخه صور آفاق را مبعوث از قبور نمايد. شمائل دلبر شما بسيار سبب سرور جانپرور گرديد علی الخصوص چون مطالعه نامه عمو زاده محترم سليل جليل آقا ميرزا رضا قلی مرحوم شد. الحمد للّه آن خانه روشن و آن خانواده گلشن گشت سُرور اندر سرور حاصل شد نهايت اشتياق ابلاغ نمائيد. البتّه نامه‌های ايشان پی در پی خواهد رسيد جميع را تحيّت برسانيد فرصت تحرير يک کلمه نيست لهذا عذر ‌می‌خواهد عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات