هو اللّه - ای ياران محفل روحانی، جناب آقا ميرزا جعفر…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ياران محفل روحانی، جناب آقا ميرزا جعفر شيرازی را نهايت آرزو چنين است که آن جمع محترم و انجمن معظّم مکرّم چون نجوم منوّر خانه و آشيانه ايشان را برج اجتماع و قران اختران نمايند و اين آرزو فی الحقيقه سزاوار هر گونه ستايش است و دليل بر خلوص و خدمت در امر خداوند آفرينش و سبب سرور قلوب خالصه اگر چنانچه موانعی در ميان نه اين قضيّه باعث روح و ريحان اين بنده است زيرا محلّی معيّن و معلوم بجهت اين انجمن روحانی و محفل نورانی لازم و عليکم البهآء ع ع


منابع
محتویات