هو الأبهی - ای امة اللّه ورقه موقنه، حضرت آقا سيّد…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای امة اللّه ورقه موقنه، حضرت آقا سيّد نصراللّه چون پيک سباء بمرکز سرير جمال ابهی روحی لمرقده الفدا وارد و بطواف مطاف ملأ اعلی فائز سر بآستان مقدّس نهاد و با کمال عجز و نياز از خداوند بی‌نياز رجای صون و عون بجهت جميع شما خواست و بدوش خود برفاقت اين عبد آبياری روضه مبارکه نمود و کِشت اعمال صالحه را آبياری کرد و نيابة از شما نيز زيارت کرد البتّه مقبول خواهد شد پس بشکر حيّ قيّوم قيام نما زيرا در شئون مشترکيد ع ع


منابع
محتویات