هو الأبهی - ای بنده آستان مقدّس، نامه شما از بين راه…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده آستان مقدّس، نامه شما از بين راه رسيد مضامين رحمانی بود و احساسات وجدانی مطمئن بفضل و عنايت الهيّه باش و يقين بدان که تأييدات ربّانی شامل حال خواهد گرديد و عليک البهآء الأبهی عبدالبهآء عباس ١٤ ربيع الأوّل ١٣٣٩ حيفا


منابع
محتویات