هو الأبهی - ای بنده جمال قدم، حمد کن حقّ را که موفّق…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده جمال قدم، حمد کن حقّ را که موفّق بر بيان عبوديّت اين عبد شدی و باين نعت و ستايش قلب مشتاق را نهايت فرح و انبساط و نشاط مبذول نمودی. اين مطرب از کجاست که برگفت نام من عبدالبهاست اسم حقيقت مرام من . باری نظم شما نظر بشمول اين حقيقت ثابته راسخه بسيار مقبول و مطبوع واقع گشت و البهآء عليک و علی کلّ ناظم ينطق بعبوديّتی للّه و فنائی و ذلّی و انکساری فی عتبة السّامية ع ع


منابع
محتویات