هو الأبهی - ای بنده حقّ، الفت ياران باعث حصول روح و…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده حقّ، الفت ياران باعث حصول روح و ريحانست و محبّت اخوان بادی سرور دل و جان علی الخصوص اخوان روحانی و ياران معنوی تا توانی با نفوسی انس گير که از گلشن دلهاشان بوی خوش محبّت اللّه استشمام نمائی و از جبين منيرشان نور مبين مشاهده کنی قسم بجمال قدم حلاوت صحبت دوستان حقيقی چون انگبين کام دل و جان را شکرين و شيرين مينمايد و البهآء عليک ع ع


منابع
محتویات