هو الأبهی - ای خادم جمال قدم، حمد کن که بعنايت خاصّه…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای خادم جمال قدم، حمد کن که بعنايت خاصّه روح عالم موفّق و مؤيّدی و بعبوديّت آستان مقدّس با اين عبد سهيم و شريک ديگر چه خواهی و چه جوئی و چه گوئی و چه حرف شرعی داری و البهآء عليک ع ع


منابع
محتویات