هو الأبهی - ای ساعی در خدمات امرالهی، جميع زحمات و…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ساعی در خدمات امرالهی، جميع زحمات و مشقّات و متاعب و مصاعب و مصائب آنجناب مشهود و واضح است و در جميع اين امور من شريک و سهيمم اگر چنانچه اليوم اسباب آسايش و راحت وجدان باشد هر نفسی قيام بر خدمات امراللّه نمايد ديگر اختصاص و سعی و اجتهاد از کجا معلوم گردد. نه نفوسيکه بصرف نيّت خالصه و انقطاع از ماسوی قيام بر اعلاء کلمة اللّه نمايند معلوم و نه نفوسيکه مهمل و مجهول مشهود و معروف. پس هر چه زحمت و مشقّت بيشتر باشد بايد شکر و حمد نمود که سبب ظهور تأييد و عنايت ملکوت ابهيست و البهآء عليک و علی کلّ ثابت علی عهد اللّه عبدالبهآء ع


منابع
محتویات