هو الأبهی - ای مشتعل بنار محبّت الهی، آنچه از قلم آن…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای مشتعل بنار محبّت الهی، آنچه از قلم آن نفس زکيّه تحرير يافته بود بکمال حبّ قرائت شد و بستايش حضرت پروردگار زبان گشوديم که بفضل و موهبت خويش عبادی تربيت فرمود که بعد صعود جمال قدم روح الوجود لتراب مقدم احبّائه الفدا چون اشجار حديقه رحمن اصلها ثابت فی الأرض و فرعها فی السّمآء ثابت و نابت گشتند نفحات محبّت اللّه از رياض قلوبشان منتشر بآفاقست و انوار عرفان از وجوهشان ساطع. در سبع طباق مظاهر استقامتند و مطالع عنايت نجوم سمآء هدايتند و زهور گلزار موهبت در لوح منشور کائنات آيات توحيدند و بين جنود وجود رايات ربّ مجيد. يأجوج شبهات را سدّی از زبر حديدند و مأجوج تزلزل و اضطرابرا شهابی مبين بر عهد و پيمان الهی ثابت و راسخند و بر حکم و ميثاق رحمانی مستقيم و قائم و البهآء عليک ع ع


منابع
محتویات