هو الأبهی - ای ورقه مبارکه فردوس الهی، اگر چه چندی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ورقه مبارکه فردوس الهی، اگر چه چندی پيش محرّری ارسال شد حال باز بذکر تو پرداختم تا بدانی که در اين بساط بچه مقدار مذکوری و در اين محفل چگونه موجود. جمال مبارک روحی لاحبّائه الفدا نهايت عنايت را در هر حين ميفرمودند و ملاحظه ميشد که توجّهات عين الطاف مستديم و مستمرّ. بيقين مبين بدانيد که فضلی خاص و عنايتی مخصوص بآن ورقه مبارکه بود و الآن نيز از ملکوت ابهی لحظات عين رحمانيّت منعطف پس بمبارکی اين فضل قديم و لطف عظيم و شکرانه اين موهبت عظمی زبانرا بگشائيد و اماء الرحمن را بنار شجره مبارکه در جميع احيان مشتعل فرمائيد وقت شور و نشور است و هنگام شعله و افروختن است جميع امآء اللّه و ورقات را بتکبير ابدع ابهی مکبّر شويد ع ع


منابع
محتویات