هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، از فضل بی‌پايان حضرت يزدان…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، از فضل بی‌پايان حضرت يزدان قائم بخدمتی و ناطق بثنای حضرت احديّت بجان جانفشانی کنی پس بوجدان شادمانی نما که مظهر الطافی و مهبط اعطا و اسعاف از هر جهت موفّقی و بهر امری مؤيّد جناب امين همواره ستايش از اعمال خيريّه شما مينمايد و اظهار ممنونيّت ميفرمايد که جناب آقا سيّد نصراللّه بنصرت قائم و بخدمت مواظب و در خير جميع ساعی و از فضل و موهبت حقّ راضی و طلب تأييد از برای شما مينمايد همين موفّقيّت بر خدمات عين تأييد است و جوهر توفيق از فضل و موهبت کبری مستدعيم که همواره مشمول نظر عنايت باشی و مظهر الطاف حضرت احديّت. آن خانواده هميشه مؤيّد و موفّق بخدمات بوده‌اند و صيت خدمات سادات خمس آوازه‌ اش بقرون و اعصار رسد و در ملأ اعلی منتشر گردد و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات