هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، از مشاهده صفحه لطيفه که…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، از مشاهده صفحه لطيفه که آئينه شمائل ثابت ميثاق و نونهالان بيهمال باغ الهی بود نهايت روح و ريحان حاصل گرديد. الحمد للّه در آن وجوه نورانی آثار موهبت رحمانی واضح و آشکار است سبحان اللّه رخها آئينه دلهاست اينست که ميفرمايد و فی وجوههم نضرة النّعيم و همچنين نفوسيکه غافل از ذکر حقّ هستند غبار غفلت و هوی از وجوه آنان ظاهر و آشکار چنانکه ميفرمايد و وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره. باری نورانيّت روی تو برهان قاطعست بر خوی تو بدرگاه حضرت احديّت تضرّع و ابتهال نمايم و از برای تو عون و عنايت خواهم تا با حضرت برادر از جان بهتر آقا سيّد اسداللّه در جميع موارد موفّق و مؤيّد باشيد و در دوجهان بکام دل و راحت جان موفّق شويد و همچنين نهالان نورسيده رياض ملکوت جميع را از قبل اين زندانی تحيّت و مهربانی ابلاغ نمائيد و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات