هو الأبهی - ای بنده صادق رحمانی، از فضل و موهبت جمال…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده صادق رحمانی، از فضل و موهبت جمال قديم مطمئن باش و بفضل حضرت رحمن در نهايت روح و ريحان عبدالبهآء را جبين بر خاک زمين است و استدعای عون و عنايت در هر حين برای آن يار ديرين نمايد ع ع


منابع
محتویات