هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، در جميع احيان در ظلّ عنايت…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، در جميع احيان در ظلّ عنايت جمال قدم بوده و هستيد از حقّ ميطلبيم که عون و عنايت الهيّه دائماً شامل حال باشد عبدالبهآء را اگر کثرت بلا حائل و مانع نبود هر روز بشما نميقه مينگاشت و حال در آستان مقدّس تضرّع و زاری مينمايد که آن اخوان را در جميع شئون موفّق و مؤيّد بدارد حضرات منتسبين طائفين در کمال عبوديّت و خلوص نيّت و محويّت و فنا و امانت و وفا در ظلّ ميثاق‌اند ع ع


منابع
محتویات