هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، در جميع اوقات در خاطری…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، در جميع اوقات در خاطری و در محفل رحمانی حاضر و در شبان تيره بدرگاه حضرت رحمان ناله و فغان نمايم و عجز و زاری کنم و جزع و بيقراری نمايم و از برای ياران شرق و غرب رجای تأييد نامتناهی کنم علی الخصوص برای آنجناب و اخوان و سلاله امجاد اميد چنين است که آن دودمان مشمول نظر عنايت باشند و از افق قرون و اعصار بدرخشند زيرا سادات خمس مانند خمس آل عبا در ظلّ ردآء مليک اسمآء و صفات درآمدند و در ملکوت وجود جهان الهی انشاءالله سيّارات خمس گردند و نجوم باهره مقدّس از جدث و رمس گردند همواره در افق عزّت احديّه طالع باشند نه آفل شارق باشند نه غارب و اين از فضل و موهبت جمال مبارکست. جناب امين را نامه مبين هميشه مملّو از ذکر شماست و نعت و ستايش از رفتار و گفتار شما در اين دفعه نيز نهايت تمجيد از جهت اعانت جديد در حقّ بازماندگان صدر فريد نموده که چنين همّتی نمودند و چنين اعانتی مبذول داشتند من نيز مسرور شدم و از باده محبّت ياران مست و مخمور گرديدم از خدا خواهم که همواره بخدمت آستان و اعانت بيچارگان و پرستاری يتيمان موفّق و مؤيّد باشی اينست تأييد اينست موهبت الهيّه و اينست عزّت نامتناهيه جميع متعلّقان علی الخصوص انجال امجاد و منسوبين محترمين را تحيّت ابدع ابهی ابلاغ دار و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات