هو اللّه - ای ثابت بر ميثاق، نظامنامه انجمن خيری موافق…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر ميثاق، نظامنامه انجمن خيری موافق و مقبول و انجمن آنچه بخواهد علاوه نمايد يا خود وقتی آيد که تبديل و تغييری در بعضی از مسائل نظامنامه نظر بمقتضای وقت لازم و واجب گردد انجمن مأذونست اميدوارم که جمعيّت خيريّه موفّق بتأييد ملکوت ابهی گردد و اين انجمن مبدأ و اساس سائر انجمنها بتوالی قرون و اعصار شود و اوّل سعی و جهد انجمن نشر نفحات اللّه باشد زيرا اين اليوم اعظم امور است و چون اين مقصد را انجمن چنانکه بايد و شايد خدمت نمايد البتّه مؤيّد گردد ع ع


منابع
محتویات