هو اللّه - ای مظهر بخشش الهی، نامه‌ات رسيد مضامين در…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای مظهر بخشش الهی، نامه‌ات رسيد مضامين در نهايت طراوت و لطافت و حلاوت بود روح و ريحان آورد و سبب سرور قلوب ياران گشت که الحمد للّه از ميان پارسيان ياران ديرين چنين نفوس پاک مبعوث گشتند که مانند شمع روشنند و بمثابه گل در باغ و چمن از وثن و شمن بيزار شدند و در گلشن الهی با بلبل معانی همدم و همراز گشتند. توجّه بملکوت ابهی نمودند و استشمام نفحات قدس از ملأ اعلی بخدمت حضرت يزدان پرداختند و شب و روز عَلَم محبّت اللّه را در آفاق وجود افراختند و از جهان و جهانيان گذشتند و بجهان الهی دل بستند آفرين بآن قوّه الهيّه باد که چنين نفوسی تربيت فرموده که مورد بخشش خداوند آفرينشند و چون درُدانه محبّت اللّه در آغوش صدف موهبت پرورش يافتند اميدوارم که روز بروز بر تلألؤ لطافت و درخشندگی بفزايند. در خصوص پرتو يزدان و کوکب تابان حضرت زردشت سؤال نموديد که در رساله ايقان نامشان مذکور نه حکمتش چيست؟ ای بنده الهی در رساله ايقان بسياری از انبيا مذکور نه منحصر بحضرت زردشت نيست.

زيرا اين رساله مبارکه در جواب مسائلی که حضرت افنان سدره منتهی فرموده بودند نازل شد. جواب مطابق سؤال است و مقتضی مقام و زمان. امّا در الواح مبارکه و صحائف مقدّسه ذکر آن روح مصوّر و کوکب هدی بسيار نازل و نهايت نعت و ستايش را فرموده‌‌‌اند جميع الواح الهی حکم يک کتاب دارد مانند قرآن هر چند سور متعدّده است ولی کتاب واحد قل کلّ من عند اللّه جميع لوح محفوظست و رقّ منشور لهذا در هر يک ذکر نفس مقدّسه‌ ئی شود کفايت است و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع


منابع
محتویات