هو اللّه - ای ثابت بر پيمان، حمد کن خدا را که در آستان…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای ثابت بر پيمان، حمد کن خدا را که در آستان مقدّس جمال قدم عبد مقبولی و در بين ياران الهی ممدوح و محبوب جميع از گفتار و رفتار شما ستايش مينمايند و راضی هستند و عبدالبهآء نيز از درگاه حضرت رحمانيّت پيوسته مستدعی و راجی که در جميع امور موفّق و مؤيّد گردی ع ع


منابع
محتویات