هو اللّه - ای هرمزديار، در ديار الهی درآمدی و در گلزار…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای هرمزديار، در ديار الهی درآمدی و در گلزار رحمانی وارد شدی پس در اين مرغزار معانی گشت و گذار نما و از باده روحانی بنوش و گل يزدانی ببوی و سبوی می حقيقی بکش تا انوار بر آن آفاق بتابد ع ع


منابع
محتویات