هو اللّه - ای يار روحانی، حمد خدا را که شب و روز بخدمت…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای يار روحانی، حمد خدا را که شب و روز بخدمت امراللّه مشغولی و در ظلّ کلمة اللّه محشور متشبّث بذيل عنايتی و متوسّل بدرگاه حضرت احديّت در ملکوت ابهی بنده مقبولی و در جبروت اعلی عبد ممدوح لحظات عين رحمانيّت شاملست و الطاف جمال وحدانيّت کامل. هميشه در اين انجمن الهی مذکوری و در ساحت بندگان آستان حضرت غيرمتناهی معروف و مشهور نهايت محبّت را بشما داشته و دارم و چون نامت بزبان رانم بحر محبّت بموج آيد شکر کن خدارا که باين فضل و جود ممتاز گشتی عبدالبهآء عبّاس


منابع
محتویات