هو اللّه - ای عندليب حديقه حقائق و معانی، فی الحقيقه…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای عندليب حديقه حقائق و معانی، فی الحقيقه بانواع بلايا و مصائب معذّب و مبتلائی و معرض بأساء و ضرّائی ولی اميد چنين است که قدری اين مشقّت من بعد خفّت يابد و نوعاًما راحتی حاصل گردد. اين بلايا بجهت اين است که قدری شريک و سهيم عبدالبهآء گردی ضرری ندارد ملاحظه فرما که جمال مقصود دمی نياسود و نفسی راحت نفرمود چون خورشيد رخشنده و ماه درخشنده را چنين کسوف و خسوفی ديگر امثال ما بينوايانرا از بلا چه پروائی. باری مطمئن باش که عبدالبهآء غمگسار تو و شب و روز بياد ديدار تو و عليک البهآء الأبهی ع ع


منابع
محتویات